2007 Memòria de la Junta Directiva

MEMÒRIA de la Junta Directiva
 

que presenta a la
Assemblea general ordinària de I’any 2007
que se celebrarà el dia 5 de febrer, a
Sant Vicenç de Montalt (Castell de I’Oliver)

L’exercici passat ha estat especialment dur pel que fa a baixes per defunció de socis numeraris, com es veu en la següent relació. Sense voler fer distincions, ja que tots són igualment valuosos ¡ van conviure amb nosaltres els millors anys de llurs vides, cal potser esmentar la figura del que fou Cap Director del nostre Cos de Bombers, En Josep M. Jordán, que havia arribat als 95 anys i fins fa pocs mesos ens acompanyava encara en les nostres sortides, i la del que va ser membre actiu de la junta, En César Martínez, el decés del qual no vam saber fins quatre mesos després i a qui per tant no vam poder acompanyar en les exèquies. Donem un sentit condol als famíliars ¡ demanem un bon record per a tots ells.

 

Miguel Ángel Santín Gargallo el 13 de gener  
Alexandre Mata i Desamparados el 24 de gener
Joaquin Almazán Garcia el 30 de març
Eduard Salvador i Ortoneda el 16 de maig
Isidoro Rodríguez Martínez el 9 dejuny
Josep M Jordan ¡ Casaseca el 22 dejuny
Ramir Tort ¡ Garreta el 4 de juliol
César Martínez i Utrillas el 18 de juliol
Eduardo Maturana Toledano el 2 d’agost
Jordi Seoane ¡ Martí el 18 de novembre
Bonaventura Manzanares i Forgas

el 24 de novembre

Moviment de socis — Els socis numeraris que han causat alta fins al moment de redactar aquesta memòria han estat els que seguidament detallem, donant-los-hi la més cordial benvinguda:

225 — Josep Maria Royes i Alsina
226 — Vicente Porcar Gáñez
227 — Xavier Mayans i Trasobares
228 — Josep M Colldeforn ¡ Gómez
229 — Gregorio Martínez Mariscal
230 — Rafael Mengual Ruíz
231 — Vicenç Cabréllez 1 Nogués
232 — Ernest Termis i Ponseti
233 — Agustín Muñoz Calvo
234 –   Manel Bassols i Ens
235 — Agustí de la Fuente ¡ Cirach
236 — Antonio Tejeda Pérez

Pel que fa a socis beneficiaris, a més de les vídues dels que ens han deixat hem ¡ncorporat en aquest apartat algunes vídues de morts en acte de servei ¡ altres que havien estat omeses en el seu moment, i que figuren en la següent relació:

B053 — Isabel Redondo Piñeiro

B054 — Teresa Miró Casellas

B055 — Pepita Bosquel Jordá

B056    Joana Torredeflot Negre

B057 — Maria Ros i Martí

B058 — Maria Luz González Adibay

B059 — Maria Rodríguez Márquez

B060 — Carmen Vicente Toselli

B061 — Mercó Batet i Agut

B062 — Isabel Sánchez González

B063 — Manolita Castillejo Rodrigo

B064 — Amélia Garcia ¡ Sabaté

B065 — Pilar Lozano ¡ Aliacar

B066 — Rosa Muñiz ¡ Buhigas

vídua de Miguel Ángel Santín Gargallo

vídua d’Alexandre Mata i Desamparados

vídua de Joaquim Gadea i Castelis

filla de Salvador Torredeflot Petit

vidua de Joan Calderón i Conesa

vídua d’Eduard Salvador ¡ González

vídua d’lsidoro Rodríguez Martínez

vídua de Josep M Jordán Casaseca

vídua de Joaquim Almazán García

vídua de Ramir Tort i Garreta

vídua d’Eduardo Maturana Toledano

vídua de Feiip Calvo ¡ Borje

vídua de César Martínez ¡ Utrillas

vídua de José Ramos Yáñez


Socis simpatitzants — En aquest apartat, han estat admesos els següents:
S005 — M del Roser Montserrat ¡ Rubert   filla d’Enric Montserrat i Pardo
S006 — Amparo Panés ¡ Serrano              amiga de Núria Toboso (B049)
S007 — Josep Costa ¡ Amigó                   cunyat de Joan Sabadell (123)

Assisténcia a I’assemblea general ordinária — L’article 5 deIs Estatuts (drets deIs associats) diu que els socis numeraris poden assistir a l’assemblea amb veu i vot per decidir tot el que es refereixi a la marxa de l’associació, ¡ els beneficiaris hi poden assistir també amb veu peró sense vot genèric, cosa que significa que només poden decidir en assumptes que els concerneixin particularment, com podria ser el nomenament del vocal que els representa en la junta, que ara és Na Guadalupe Tenas Sánchez, vídua de Joan Pascual Valls.

Homenatge ais que arriben als 85 anys — Aquest any tenim, possiblement, el major nombre de socis a qui ha arribat l’edat de l’homenatge.   Són els següents:

Alexandre Sambola ¡ Mallorques

Joan Solé ¡ Canais

Lamberto Soriano ¡ Sáez

Antonio Clavero Montañés

Joan Serrano i Badenas

Antoni Freixedas i Xifré

Manuel Izquierdo ¡ lsac

Josep Flaqué i Doménech

Fausto Molina Larrosa

Joan Baptista Bartra i Ariño

Ramon Camí ¡ Guiu

Joan López ¡ Parés

Andreu Clareila ¡ España

Anselm Andrés ¡ Gasol

Llorenç Font Jaén

Antonio Tejeda Pérez

nascut el 24 de gener

nascut el 2 de febrer

nascut el 4 de febrer

nascut el 9 de febrer

nascut el 6 de març

nascut el 12 de març

nascut el 7 d’abril

nascut el 18 d’abril

nascut el 21 de maig

nascut el 2 de setembre

nascut el 16 de setembre

nascut el 24 d’octubre

nascut el 27 d’octubre

nascut el 18 de desembre

nascut el 25 de desembre

nascut el 4 de juny de 1921

A més, per acord amb la direcció de Bombers, hem gestionat la concessió de la Genoveva als no socis deis que nosaltres tenim notícia que arribat als 85 anys• no la tenien, havent-ho acceptat fins ara els següents:
Angel Gómez Coll             nascut el 1 de gener de 1918

                              Ramon Salas Sebastián     nascut el 6 de maig de 1920

Junta directiva — La disminució de membres de la junta, que ja s’estava fent crónica, ha estat pal-liada per la incorporació recentment aconseguida dels socis Vicenç Cabréllez ¡ Nogués, Antoni Casado i Martín ¡ Manuel Tarrés ¡ Carrasco, com també l’anterior de Guadalupe Tenas Sánchez com a Vocal de beneficiaris, per als que demanem a l’assemblea ratifiqui el nomenament, al temps que insistim en que si algun dels presents creu que pot col-laborar formant part també de la junta ens ho manifesti.

Estat de comptes — Estem tancant-lo, amb la col laboració del company Antoni Casado com a successor del fins ara tresorer Jaume Morgó, que viu fora de Barcelona, fet que li comporta dificultats per desenvolupar el seu cárrec. Podem avançar, però, que en l’aspecte económic el Cau no té problema, grácies a la campanya de loteria i a una gestió més aviat conservadora, que no impedeix que puguem subvencionar ámpliament l’assemblea i, en la mesura que considerem correcta, totes les excursions en autocar que fem durant l’any.

Xerrades de prevenció — L’Ajuntament de Barcelona va concedir-nos una subvenció de 1710 euros per al nostre programa L’Experiència dels Bombers ¡ en conseqüència hem impartit xerrades de prevenció on hem estat sol-licitats, amb projecció de curts ¡ lliurament de material didàctic, complementat en alguns casos amb exhibició del Grup de Gimnástica Ornamental. Els més destacats, que ens han fet arribar cartes o diplomes d’agraiment, són els següents:

30 de març        Molí dels Frares — Ajuntament, serveis socials Sant Vicenç deis Horts
17 de juny         Fira Gran, 8é Salé de la Gent Gran de Barcelona Moll de la Barceloneta

Excursions i visites culturals — Hem seguit fent excursions, aproximadament mensuals, subvencionades segons les nostres possibilitats. Cada any és un èxit la participació en l’assemblea, i aquest any va ser-ho també, en tots els sentits, I’excursió a Sant Martí del Canigó, però, no totes les sortides tenen l’assisténcia que voldríem, ¡ demanem els vostres suggeriments per fer-les més atractives.

6 de gener
28 de febrer
20 de març
20 d’abril
4 al 10 de maig
6 de juny
7 ¡ 8 d’octubre
28 ¡ 29 de novembre
14 de desembre
21 de desembre
Assembiea general a la Colónia Rosal (Berguedá)
Calçotada a Cambrils
El tren pinxo de Banyoles
Museu del paper a Capeliades
Andalusia monumental, set dies
Amb els bombers de Roses
Sant Martí del Canigó
Andorra, a l’hotel Delfos
CaixaForum, visita guiada de I3 ediflci ¡ d’una exposició de pintura
Prenadal a Platja d’Aro

Comentarios cerrados.