Estatuts

ESTATUTS

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

L’Associació CAU DEL JUBILAT DELS BOMBERS DE BARCELONA està legalment

constituïda des del vint-i-u de desembre de mil nou-cents noranta-nou inscrita amb el no 23170

al Registre d’Associacions, regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei

4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones

jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus

estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

1. Promoure activitats culturals, lúdiques i de convivència per als bombers jubilats de

l’Ajuntament de Barcelona i d’altres persones vinculades amb aquest cos.

2. Aportar als nostres conciutadans la nostra experiència en matèria d’incendis i salvaments de

manera que els pugui ser útil.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona, i radica al carrer Lleida , núm.30 en el lloc

denominat Espai Bombers cedit a l’efecte per la prefectura del Servei de Prevenció Extinció

d’Incendis i Salvament de Barcelona. Adreça electrònica: caujubilatbombers@bcn.cat

2. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altra

referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l’àmbit

territorial.

3. La junta directiva podrà establir les delegacions i representacions que consideri adients. A

més, podrà acordar el canvi de domicili, que no serà efectiu fins que el ratifiqui l’assemblea

general, d’acord amb el que disposa l’article 9, paràgraf 1.

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i

voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

1. Poden ser admesos com a socis numeraris, membres de ple dret, els integrants del Servei

de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona, de qualsevol

graduació, que estiguin en situació de jubilats, així com els jubilats d’altres serveis municipals

de Barcelona destinats al SPEIS durant els últims cinc anys de la seva vida laboral.

2. Poden ser admesos com a socis adherents, amb la mateixa quota que els numeraris, els

jubilats d’altres serveis municipals de Barcelona o d’extinció de Catalunya que ho demanin i les

persones que, per la seva vinculació a bombers o a l’associació, es considerin idònies.

3. Poden ser admesos com a socis beneficiaris, sense abonament de quota, les vídues i

familiars directes de socis numeraris morts, i també els familiars de bombers de Barcelona que

no van poder ser socis per haver mort quan eren en servei actiu o abans que fos constituïda la

nostra associació.

4. Poden ser admesos con a socis simpatitzants les persones que no sent bombers jubilats ni

familiars seus vulguin estar al corrent de les nostres activitats i prendre part en aquelles que en

siguin susceptibles.

5. Poden ser admesos com a socis protectors les persones que afavoreixin d’alguna manera

les activitats de l’associació, o que ofereixin abonar una quota anual que es consideri

adequada.

Pel que fa a les persones jurídiques:

1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.

2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la

possibilitat de formar part d’una associació.

3. Poden ser admesos com a socis protectors les persones jurídiques que afavoreixin d’alguna

manera les activitats de l’associació, o que ofereixin abonar una quota anual que es consideri

adequada.

Per integrar-se a l’associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual

prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a

l’Assemblea General més immediata.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

1. Són drets dels socis numeraris de l’associació:

a) Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

b) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord

amb les normes legals i estatutàries.

e) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer

més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels

mandataris de l’associació.

g) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

h) Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

i) Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

j) Formar part dels grups de treball.

k) Consultar els llibres de l’associació.

l) Posseir un exemplar dels estatuts.

2. Són drets dels socis adherents i dels socis beneficiaris de l’associació:

a) Assistir amb veu però sense vot genèric, a les reunions de l’Assemblea General.

b) Elegir o ser elegits, eventualment, per a una vocalia específica.

c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

d) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer

més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

e) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels

mandataris de l’associació.

f) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

g) Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

h) Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

i) Formar part dels grups de treball.

j) Consultar els llibres de l’associació.

k) Posseir un exemplar dels estatuts.

3. Són drets dels socis simpatitzants i dels socis protectors:

a) Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

b) Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

c) Posseir un exemplar dels estatuts.

d) Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres

aportacions econòmiques que acordi l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva,

d’acord amb els presents estatuts.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la

Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades, durant tres anys. Es mantenen tots els drets si s’ha pagat

l’any anterior, però queden en suspens el segon any.

3. No complir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 8

1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per

dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda,

decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

3. Tots els socis queden subjectes als acords de l’assemblea general, incloent-hi els que no

tinguin vot, els absents, els qui en discrepen i els presents que no hagin votat.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

1. Aprovar i modificar els estatuts i també el canvi de domicili de l’associació.

2. Elegir i separar els membres de la junta directiva i controlar-ne l’activitat.

3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, fixar les quotes dels socis i

adoptar els acords per determinar la forma i l’import d’altres contribucions al sosteniment de

l’associació, així com aprovar la gestió feta per la Junta Directiva.

4. Acordar la dissolució de l’associació.

5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.

6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

7. Aprovar el reglament de règim interior.

8. Acordar la baixa o la separació definitiva dels associats, amb un expedient previ.

9. Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, i també les altes i baixes d’associats

per una raó distinta a la de separació definitiva.

10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre

òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter

merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 10

1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels

mesos compresos entre gener i març, ambdós inclosos.

2. La Junta Directiva pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que

ho consideri convenient, i ho ha de fer-ho quan així ho sol·liciti per escrit un nombre d’associats

no inferior al 10 %; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de cinquanta dies

a comptar de la sol·licitud.

Article 11

1. L’Assemblea és convocada per la Junta Directiva mitjançant una convocatòria que ha de

contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar a tots els socis numeraris, adherents i beneficiaris, quinze

dies abans de la data de la reunió, individualment mitjançant un escrit adreçat al domicili que

consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és,

l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha

d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva o, en el seu defecte, el

vicesecretari.

4. El secretari redacta l’acta de cada reunió assembleària, que han de signar ell mateix i el

president, amb l’ordre del dia, un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el

resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

L’acta de l’assemblea, redactada pel secretari i amb el vist i plau del president, es considerarà

legalment aprovada si en el termini de trenta dies després d’haver estat tramesa per correu a

tots els associats no s’hi ha formulat cap oposició formal.

Article 12

1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis de ple

dret presents o representats, amb un mínim de tres.

2. Un mínim del 10% dels socis amb dret a vot pot sol·licitar a la junta directiva la inclusió en

l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que

ho facin dins del primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data

de reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el

que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos

en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix una majoria de les tres

quartes parts de les persones presents.

Article 13

1. En les reunions de l’Assemblea General tindrà un vot a cada soci numerari.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis numeraris presents o

representats.

3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la

constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, la

disposició o alienació de béns, la separació dels membres i el canvi de domicili, es requereix un

nombre de vots favorables equivalent a les dues terceres parts dels socis numeraris presents o

representats. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses

candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats

(més vots a favor que en contra).

4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i

dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, certificada pel secretari amb el vist i plau del

president.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen com a mínim el

president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Poden nomenar-se també més

d’un vicepresident, un vicesecretari, un comptador i qualsevol altre càrrec que es consideri

necessari. Tots aquets càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis numeraris amb una

antiguitat mínima d’un any, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides

decideixen entre elles els càrrecs de Junta i entren en funcions després d’haver acceptat el

càrrec.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions

mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha

d’incloure també l’acceptació del nou president i del nou secretari.

4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 15

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de tres anys,

sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot

esdevenir-se per:

a) mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les

jurídiques

b) malaltia o incapacitat per exercir el càrrec.

c) renúncia notificada a l’òrgan de govern per escrit en el que se n’exposin els motius.

d) baixa com a membre de l’associació.

e) sanció per falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix els

estatus.

f) qualsevol altra causa que estableixin la llei o els estatuts.

3. Les vacants que es produeixin en la junta directiva poden cobrir-se provisionalment per

acord de la pròpia junta. La primera reunió de l’assemblea general que tingui lloc haurà de

ratificar o modificar el nomenament.

Article 16

La junta directiva té les facultats següents:

1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més amplia que reconegui la llei i

donar compliment a les decisions preses per l’assemblea general, d’acord amb les normes,

instruccions i directrius que hagi establert aqueixa assemblea.

2. Convocar les assemblees generals i vetllar perquè es compleixin els seus acords.

3. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’aprovació de l’assemblea

general i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

4. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

5. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes

públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar recursos.

6. Proposar a l’assemblea general els mitjans per aconseguir la defensa dels interessos de

l’associació.

7. Proposar a l’assemblea general la quantia de les quotes que els diferents membres de

l’associació han de satisfer.

8. Establir grups de treball per aconseguir amb eficàcia les finalitats de l’associació i autoritzar

els actes que aquests grups projectin dur a terme.

9. Nomenar els vocals de la junta directiva que s’encarreguin de cada grup de treball, a

proposta dels propis grups.

10. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres

persones, per tal d’aconseguir:

a) subvencions o altres ajuts.

b) l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació.

11. Obrir comptes corrents i/o llibretes d’estalvi a qualsevol establiment bancari o d’estalvi i

disposar dels fons que s’hi dipositin, d’acord amb el que determina l’article 29.

12. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte

en la primera reunió de l’assemblea general.

13. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda de manera específica a algun altre òrgan de

govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel secretari a proposta del president o per la

persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus

membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a tres mesos.

2. S’haurà de reunir en sessió extraordinària quan amb aquest caràcter la convoqui el secretari,

a proposta del president, o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

1. La Junta Directiva queda vàlidament constituïda si ha estat convocada amb antelació i hi ha

un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es

convoquin, encara que poden excusar-se’n per causes justificades. Hi és sempre necessària

l’assistència del president i del secretari, o de les persones que els substitueixin.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents, acords que

obliguen a tots els seus membres, inclús als que en discrepin.

Article 19

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en un o diversos grups o

comissions de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus

membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris per exercir la funció

que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 20

Els acords de la junta directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel

secretari i pel president. En iniciar-se cada reunió cal llegir l’acta de la reunió anterior, perquè

s’aprovi o es rectifiqui, segons sigui procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

1. Són pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la

Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea

General o la Junta Directiva.

2. En cas d’absència o malaltia, el president serà substituït per un vice-president o pel vocal de

més edat de la junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

1. El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també

l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa

els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, paga les factures aprovades per la Junta

Directiva, prèviament visades pel president, i ingressa el que resta en dipòsits oberts en

establiments de crèdit o d’estalvi.

2. Podrà ser auxiliat per un comptador, que estarà al corrent de la seva funció i controlarà

entrades, sortides, comprovants i estat de comptes i el substituirà en cas d’absència o malaltia.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes

de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats

que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis. Serà substituït pel vicesecretari en

cas d’absencia o malaltia.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació o constitució de qualsevol grup de treball l’han de plantejar els membres de

l’associació que vulguin formar-los, que hauran de rebre el vist i plau de la junta directiva i

explicar-li les activitats que es proposen dur a terme.

La junta directiva ha de preocupar-se d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els

encarregats dels quals han de presentar-li un cop al mes un informe detallat de les seves

actuacions, de les que donarà compte en la propera assemblea.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

1. Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

2. Té al seu local social un museu exposició de petit material de bombers (insígnies, distintius,

miniatures i reproduccions a escala, cascs i altes) iniciat amb el donatiu d’una col·lecció

particular i nodrit amb donatius i préstecs de diferents procedències.

Article 26

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

1) Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.

2) Les subvencions oficials o particulars.

3) Les donacions, les herències o els llegats.

4) La venda dels seus béns i valors.

5) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

Article 27

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant les

quotes o derrames que s’estableixin, de la manera i en la proporció que determini l’assemblea

general, a proposta de la junta directiva.

L’assemblea general pot establir quotes d’ingrés, quotes anuals – que podran abonar-se per

ordre al compte bancari o d’estalvi – i quotes extraordinàries.

Article 28

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 29

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi

han de figurar les signatures del president o d’un vicepresident, el tresorer i el secretari. Per

poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues d’aquestes tres firmes.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 30

La Junta Directiva pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves

obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions

corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el

que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o

comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i

proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha

de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

En socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions acordades poden sol·licitar

que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de

sobreseïment oportunes.

Capítol X. La dissolució

Article 31

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter

extraordinari expressament per a aquest fi.

Article 32

1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes

tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la

liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui

necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva

responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret

voluntàriament.

Comentarios cerrados.